Информация относно кандидатстването по Ваучерна схема за ИКТ услуги 2020

SEOMAX_blog-article-5

Радваме се да Ви съобщим, че Дигитална агенция SEOMAX е  сред одобрените доставчици на ИКТ услуги по Проект “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)” към ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Във връзка с големия интерес и наближаващите срокове за кандидатстване на малките и средни предприятия, в тази статия сме обобщили важна информация в помощ на кандидатите.

Какво представлява Ваучерната схема?

Ваучерната схема за предоставяне на ИКТ услуги е пилотен проект на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Целта на този проект е да осигури по-висока конкурентоспосбност и устойчивост на микро, малките и средни предприятия в България, което да се осъществи по пътя на тяхната дигитализация и внедряването на ИКТ бизнес модели. (link)

Кой има право да се възползва от Ваучерната схема?

Допустими по схемата са кандидати, които отговарят на следните критерии:

 • да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон;
 • да са микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия;
 • да развиват своята основна икономическа дейност в една от групите дейности, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 като високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги, съгласно изброените по-долу.

Фирмите, които проявяват интерес, могат  да проверят дали са включени в Регистъра на малките и средни бизнеси, които отговарят на условията за кандидатстване тук.

Видове ваучери

За целта по проекта е отпусната безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 9 775 672.98 лв. Според прогнозните данни на ИАНМСП над 450 малки и средни предприятия ще могат да се възползват от безвъзмездно финансиране под формата на ваучери. Ваучерите, които ще се предоставят са два типа:

 • ваучери тип 1 – ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения с фиксирана номинална стойност 5 000 лева без ДДС за ползватели на услугите (МСП-получател на помощта), които имат регистрация по ЗДДС и 6 000 лв. с ДДС за ползватели на услугите (МСП-получател на помощта), които нямат регистрация по ЗДДС; 
 • ваучери тип 2 – ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност с фиксирана номинална стойност 20 000 лева без ДДС за ползватели на услугите (МСП-получател на помощта), които имат регистрация по ЗДДС и 24 000 лв. с ДДС за ползватели на услугите (МСП-получател на помощта), които нямат регистрация по ЗДДС:

– група 1 – ИКТ услуги за дигитален маркетинг;

 • Услуги, базирани на VR технологии, отразяващи дейността на фирмата и качване в Интернет пространството, вкл. добавена реалност (ако е приложимо);
 • Софтуерни разработки и внедряване на VR технологии в производствения сектор;
 • Издаване на уникални идентификационни номера за продукти на компанията с признаване в цял свят (номерата да се признават от всички търговски партньори и вериги, и да осигуряват безпроблемно листване на стоки и търговия с тях в търговски обекти и електронни платформи);
 • Осигуряване на достъп до електронна платформа за въвеждане на продуктова информация, която в последствие се синхронизира с електронна платформа за продуктова информация. В случай на фиксиран срок за ползване и/или абонамент, конкретно спрямо тази ИКТ услуга, то те не трябва да са по-дълги от крайния срок за изпълнение на проектното предложение, чрез което предприятието-кандидат кандидатства във ваучерната схема. След този срок, разходите за фиксирания срок за ползване и/или абонамент няма да бъдат покрити от ваучера.

– група 2 – ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси;
– група 3 – ИКТ услуги за осигуряване на кибер и информационна сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите.

 

Какво предлагаме ние?

Тендрик ООД (фирмата, с която Дигитална агенция SEOMAX извършва дейност) е одобрена като доставчик на ИKT за Ваучери тип 1 и Ваучери тип 2 (2.1. Група 1: ИКТ услуги за дигитален маркетинг).

Ваучери ТИП 1 на стойност 5 000 лв. без ДДС и 6 000 лв. с вкл. ДДС:

За финансиране на изработка или цялостен редизайн на фирмен/корпоративен уеб сайт.

Какво Ви предлагаме?

Фирмен/корпоративен уеб сайт с индивидуален дизайн и светкавична скорост, които впечатляват и изграждат имиджа на бранда. Онлайн присъствие, изготвено с професионализъм и базирано на последните технологии. Изцяло респонсив дизайн, който ще визуализира уеб сайта отлично на всяко устройство.

Ваучерът включва:

 • Възможност за уникален дизайн; Елегантна начална страница;
 • Лесна навигация, функционален графичен интерфейс;
 • Максимално улеснен административен панел за управление, създаване и редактиране на страници и публикации;
 • Оптимизация за скорост; SSL сертификат (https://);
 • Структуриране на MySQL база с данни с допълнителни защити;
 • Възможности за мултиезичност (допълнителни езици);
 • Responsive дизайн (Адаптивен дизайн за всички мобилни устройства);

 

Ваучери ТИП 2 на стойност 20 000 лв. без ДДС и 24 000 лв. с вкл. ДДС:

Ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност.

 

Ваучерът включва:

 1. Услуга SEO оптимизация:

 • Off-page SEO оптимизация
 • Мониторинг на линковете – анализиране на всички линкове, водещи до вашия сайт; отстраняване на опасни линкове
 • Линкбилдинг
 • Създаване на текстово съдържание
 • On-page SEO оптимизация
 • Анализ на ключовите думи и формиране на семантично ядро
 • Имплементация на системи за уеб анализ (GA, GSC, Yandex Metrica)
 • Стратегия за маркетинг чрез съдържание
 • Оптимизация на съдържанието по сайта
 • Изграждане на вътрешни връзки в сайта към категории и подкатегории
 • Създаване на on-page съдържание с основни страници (категории и подкатегории)

 

 1. Услуги: дигитален маркетинг и VR технологии
 • VR брошури
 • VR тур свързан със заснемане на обект/бизнес/производствена база
 • VR видео до 2 мин., което да покаже даден производствен процес
 • Управление на Facebook рекламни кампании
 • Управление на Google рекламни кампании
 • Публикации в социалните мрежи на Instagram и Facebook
 • Имейл маркетинг
 • LinkedIn автоматизация на маркетинг и sales процеси
 • Банер рекламиране в мрежа от сайтове

Можете да разгледате повече за всички наши услуги като посетите фирмената ни презентация.

Важно: Допустими разходи и дейности за финансиране

Нито един доставчик на ИКТ услуги, няма право да предоставя ИКТ услуга по ваучерната схема (сумарно за ваучер тип 1 и ваучер 2, Група 1, Група 2 и Група 3) на повече от 10 предприятия-получатели на помощта. Това обстоятелство ще се проверява служебно, след приключване на оценката и изготвен списък с допустимите кандидати.
Определянето на ДДС като допустим разход и включването му в номиналната стойност на ваучерите ще зависи от това дали спрямо ползвателя на ИКТ услугата (бенефициент), ДДС се определя като „невъзстановим”.

ВАЖНО: Сключеният договор между предприятието-получател на помощта и избрания от него доставчик на ИКТ услуги влиза в сила от датата на одобрение на подаденото от кандидата проектно предложение (т.е. от момента на предоставянето на издадения за целите на настоящата схема ваучер).

Валидност на ваучера

Ваучерът е валиден за период от 9 месеца след датата на неговото издаване.
През този период предприятията МСП – получатели на помощта трябва да получат:
– лиценз/друг документ, удостоверяващ право на собственост/право на ползване за ИКТ система/модул;
– протокол, от който да е видно, че ИКТ системата/модула и приложенията са въведени;
– технически паспорт/друг еквивалентен документ

ВАЖНО: Начин за кандидатстване

По ваучерната схема кандидатът МСП, не може да участва с повече от едно предложение и не може да получи повече от един ваучер. В случай, че кандидатът МСП подаде повече от едно проектно предложение, то на оценка ще подлежи само първото подадено проектно предложение, а всички останали, подадени от него, няма да бъдат разглеждани и ще бъдат отхвърлени.
Трябва да е на лице Сканирано копие на сключен договор за предоставянето на консултантска услуга с доставчик, включен в Списъка на одобрените доставчици на ИКТ услуги – Приложение 3.1.

Кандидатът задължително трябва да подпише договор и одобри офертно предложение от одобрен доставчик на ИТК услуги, които иска да кандидаства.

Кандидатът трябва да предостави договор “Приложение_3.1_Договор с доставчик на ИКТ услуга”, който можете да изтеглите директно тук.

Начин и срок за извършване на оценка за допустимост на проектните предложения
Неплатените задължения към НАП до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот на предприятието-кандидат за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв. (+ оригинал или копие, заверено от кандидата)

Заплащане от ИАНМСП
Към Изпълнителя, в лева, по банков път, с едно финално плащане в размер на 100% от сумата, при следните условия:

Получателят на помощта, Възложител по настоящия договор, приема изпълнението на дейностите от страна на доставчика на ИКТ услугите чрез подписването на приемателно-предавателен протокол, с който се удостоверява изпълнението на ангажиментите на страните по договора, между МСП и доставчика на съответната ИКТ услуга. Веднага след приемането на работата, се подава искане за плащане чрез ИСУН 2020, като се докладва и отчита изпълнението на услугите в съответните отчетни документи. След представяне на искане за плащане и отчетните документи, доказващи изпълнението на дейностите по ваучера от ИАНМСП чрез предвидения екип „Верификатори“ се извършва документална проверка. Тя трябва да установи, че: дейностите са действително извършени и отговарят на Правилата за изпълнение на настоящата ваучерна схема, налице за тяхното изпълнение, разходно-оправдателните документи са налични, съответстват на доставените по ваучера услуги и посочените в проектното предложение на Възложителя.

В случай, че имате въпроси относно Ваучерната схема за ИКТ услуги, не се колебайте да се свържете с нас на office@seomax.bg. Ние ще върнем отговор на Вашето запитване във възможно най-кратък срок.

Дигитална агенция SEOMAX предлага Цялостни онлайн маркетинг решения за бизнеса. Запознайте се с екипа чрез това кратко видео представяне.

 

Може да разгледате и тук повече за условията за кандидастване по програмата. Тук може да намерите и пълната документация за Условията за кандидастване.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Бюлетин SEOMAX
Top Heading Element

Последни публикации

Съдържание

Top Heading Element

Свържете се с нас

Заявете среща

Обадете ни се

Изпратете запитване

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

Моля, попълнете полетата от формата и ние ще се свържем с Вас при първа възможност.