Информация относно кандидатстването по Ваучерна схема за ИКТ услуги 2020

Информация относно кандидатстването по Ваучерна схема за ИКТ услуги 2020

Информация относно кандидатстването по Ваучерна схема за ИКТ услуги 2020

SEOMAX_blog-article-5

Радваме се да Ви съобщим, че Дигитална агенция SEOMAX е  сред одобрените доставчици на ИКТ услуги по Проект “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)” към ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Във връзка с големия интерес и наближаващите срокове за кандидатстване на малките и средни предприятия, в тази статия сме обобщили важна информация в помощ на кандидатите.

Какво представлява Ваучерната схема?

Ваучерната схема за предоставяне на ИКТ услуги е пилотен проект на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Целта на този проект е да осигури по-висока конкурентоспосбност и устойчивост на микро, малките и средни предприятия в България, което да се осъществи по пътя на тяхната дигитализация и внедряването на ИКТ бизнес модели. (link)

Кой има право да се възползва от Ваучерната схема?

Допустими по схемата са кандидати, които отговарят на следните критерии:

 • да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон;
 • да са микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия;
 • да развиват своята основна икономическа дейност в една от групите дейности, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 като високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги, съгласно изброените по-долу.

Фирмите, които проявяват интерес, могат  да проверят дали са включени в Регистъра на малките и средни бизнеси, които отговарят на условията за кандидатстване тук.

Видове ваучери

За целта по проекта е отпусната безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 9 775 672.98 лв. Според прогнозните данни на ИАНМСП над 450 малки и средни предприятия ще могат да се възползват от безвъзмездно финансиране под формата на ваучери. Ваучерите, които ще се предоставят са два типа:

 • ваучери тип 1 – ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения с фиксирана номинална стойност 5 000 лева без ДДС за ползватели на услугите (МСП-получател на помощта), които имат регистрация по ЗДДС и 6 000 лв. с ДДС за ползватели на услугите (МСП-получател на помощта), които нямат регистрация по ЗДДС; 
 • ваучери тип 2 – ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност с фиксирана номинална стойност 20 000 лева без ДДС за ползватели на услугите (МСП-получател на помощта), които имат регистрация по ЗДДС и 24 000 лв. с ДДС за ползватели на услугите (МСП-получател на помощта), които нямат регистрация по ЗДДС:

– група 1 – ИКТ услуги за дигитален маркетинг;

 • Услуги, базирани на VR технологии, отразяващи дейността на фирмата и качване в Интернет пространството, вкл. добавена реалност (ако е приложимо);
 • Софтуерни разработки и внедряване на VR технологии в производствения сектор;
 • Издаване на уникални идентификационни номера за продукти на компанията с признаване в цял свят (номерата да се признават от всички търговски партньори и вериги, и да осигуряват безпроблемно листване на стоки и търговия с тях в търговски обекти и електронни платформи);
 • Осигуряване на достъп до електронна платформа за въвеждане на продуктова информация, която в последствие се синхронизира с електронна платформа за продуктова информация. В случай на фиксиран срок за ползване и/или абонамент, конкретно спрямо тази ИКТ услуга, то те не трябва да са по-дълги от крайния срок за изпълнение на проектното предложение, чрез което предприятието-кандидат кандидатства във ваучерната схема. След този срок, разходите за фиксирания срок за ползване и/или абонамент няма да бъдат покрити от ваучера.

– група 2 – ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси;
– група 3 – ИКТ услуги за осигуряване на кибер и информационна сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите.

 

Какво предлагаме ние?

Тендрик ООД (фирмата, с която Дигитална агенция SEOMAX извършва дейност) е одобрена като доставчик на ИKT за Ваучери тип 1 и Ваучери тип 2 (2.1. Група 1: ИКТ услуги за дигитален маркетинг).

Ваучери ТИП 1 на стойност 5 000 лв. без ДДС и 6 000 лв. с вкл. ДДС:

За финансиране на изработка или цялостен редизайн на фирмен/корпоративен уеб сайт.

Какво Ви предлагаме?

Фирмен/корпоративен уеб сайт с индивидуален дизайн и светкавична скорост, които впечатляват и изграждат имиджа на бранда. Онлайн присъствие, изготвено с професионализъм и базирано на последните технологии. Изцяло респонсив дизайн, който ще визуализира уеб сайта отлично на всяко устройство.

Ваучерът включва:

 • Възможност за уникален дизайн; Елегантна начална страница;
 • Лесна навигация, функционален графичен интерфейс;
 • Максимално улеснен административен панел за управление, създаване и редактиране на страници и публикации;
 • Оптимизация за скорост; SSL сертификат (https://);
 • Структуриране на MySQL база с данни с допълнителни защити;
 • Възможности за мултиезичност (допълнителни езици);
 • Responsive дизайн (Адаптивен дизайн за всички мобилни устройства);

 

Ваучери ТИП 2 на стойност 20 000 лв. без ДДС и 24 000 лв. с вкл. ДДС:

Ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност.

 

Ваучерът включва:

 1. Услуга SEO оптимизация:

 • Off-page SEO оптимизация
 • Мониторинг на линковете – анализиране на всички линкове, водещи до вашия сайт; отстраняване на опасни линкове
 • Линкбилдинг
 • Създаване на текстово съдържание
 • On-page SEO оптимизация
 • Анализ на ключовите думи и формиране на семантично ядро
 • Имплементация на системи за уеб анализ (GA, GSC, Yandex Metrica)
 • Стратегия за маркетинг чрез съдържание
 • Оптимизация на съдържанието по сайта
 • Изграждане на вътрешни връзки в сайта към категории и подкатегории
 • Създаване на on-page съдържание с основни страници (категории и подкатегории)

 

 1. Услуги: дигитален маркетинг и VR технологии
 • VR брошури
 • VR тур свързан със заснемане на обект/бизнес/производствена база
 • VR видео до 2 мин., което да покаже даден производствен процес
 • Управление на Facebook рекламни кампании
 • Управление на Google рекламни кампании
 • Публикации в социалните мрежи на Instagram и Facebook
 • Имейл маркетинг
 • LinkedIn автоматизация на маркетинг и sales процеси
 • Банер рекламиране в мрежа от сайтове

Можете да разгледате повече за всички наши услуги като посетите фирмената ни презентация.

Важно: Допустими разходи и дейности за финансиране

Нито един доставчик на ИКТ услуги, няма право да предоставя ИКТ услуга по ваучерната схема (сумарно за ваучер тип 1 и ваучер 2, Група 1, Група 2 и Група 3) на повече от 10 предприятия-получатели на помощта. Това обстоятелство ще се проверява служебно, след приключване на оценката и изготвен списък с допустимите кандидати.
Определянето на ДДС като допустим разход и включването му в номиналната стойност на ваучерите ще зависи от това дали спрямо ползвателя на ИКТ услугата (бенефициент), ДДС се определя като „невъзстановим”.

ВАЖНО: Сключеният договор между предприятието-получател на помощта и избрания от него доставчик на ИКТ услуги влиза в сила от датата на одобрение на подаденото от кандидата проектно предложение (т.е. от момента на предоставянето на издадения за целите на настоящата схема ваучер).

Валидност на ваучера

Ваучерът е валиден за период от 9 месеца след датата на неговото издаване.
През този период предприятията МСП – получатели на помощта трябва да получат:
– лиценз/друг документ, удостоверяващ право на собственост/право на ползване за ИКТ система/модул;
– протокол, от който да е видно, че ИКТ системата/модула и приложенията са въведени;
– технически паспорт/друг еквивалентен документ

ВАЖНО: Начин за кандидатстване

По ваучерната схема кандидатът МСП, не може да участва с повече от едно предложение и не може да получи повече от един ваучер. В случай, че кандидатът МСП подаде повече от едно проектно предложение, то на оценка ще подлежи само първото подадено проектно предложение, а всички останали, подадени от него, няма да бъдат разглеждани и ще бъдат отхвърлени.
Трябва да е на лице Сканирано копие на сключен договор за предоставянето на консултантска услуга с доставчик, включен в Списъка на одобрените доставчици на ИКТ услуги – Приложение 3.1.

Кандидатът задължително трябва да подпише договор и одобри офертно предложение от одобрен доставчик на ИТК услуги, които иска да кандидаства.

Кандидатът трябва да предостави договор “Приложение_3.1_Договор с доставчик на ИКТ услуга”, който можете да изтеглите директно тук.

Начин и срок за извършване на оценка за допустимост на проектните предложения
Неплатените задължения към НАП до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот на предприятието-кандидат за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв. (+ оригинал или копие, заверено от кандидата)

Заплащане от ИАНМСП
Към Изпълнителя, в лева, по банков път, с едно финално плащане в размер на 100% от сумата, при следните условия:

Получателят на помощта, Възложител по настоящия договор, приема изпълнението на дейностите от страна на доставчика на ИКТ услугите чрез подписването на приемателно-предавателен протокол, с който се удостоверява изпълнението на ангажиментите на страните по договора, между МСП и доставчика на съответната ИКТ услуга. Веднага след приемането на работата, се подава искане за плащане чрез ИСУН 2020, като се докладва и отчита изпълнението на услугите в съответните отчетни документи. След представяне на искане за плащане и отчетните документи, доказващи изпълнението на дейностите по ваучера от ИАНМСП чрез предвидения екип „Верификатори“ се извършва документална проверка. Тя трябва да установи, че: дейностите са действително извършени и отговарят на Правилата за изпълнение на настоящата ваучерна схема, налице за тяхното изпълнение, разходно-оправдателните документи са налични, съответстват на доставените по ваучера услуги и посочените в проектното предложение на Възложителя.

В случай, че имате въпроси относно Ваучерната схема за ИКТ услуги, не се колебайте да се свържете с нас на office@seomax.bg. Ние ще върнем отговор на Вашето запитване във възможно най-кратък срок.

Дигитална агенция SEOMAX предлага Цялостни онлайн маркетинг решения за бизнеса. Запознайте се с екипа чрез това кратко видео представяне.

 

Може да разгледате и тук повече за условията за кандидастване по програмата. Тук може да намерите и пълната документация за Условията за кандидастване.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

Моля, попълнете полетата от формата и ние ще се свържем с Вас при първа възможност.